Untitled Document
Untitled Document

महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ

सहयोगाय निवेदनम्

निवेदनम् - कृपया भवन्तः स्व पुत्र-पुत्रि-पौत्र-प्रपौत्रादि सम्बन्धि जनानां जन्मदिवस-पाणिग्रहणादि दिवसेषु अथवा अन्येषु शुभावसरेषु सत्संग/प्रार्थना/जप/अनुष्ठानादीनां हेतोः दूरवाण्या अस्माभिः सम्पर्कं साधयन्तु।

     भवन्तः पञ्च सहस्ररूप्यात्मकं प्रतिमासं सहयोगं प्रदाय गुरुकुले शिक्षारतान् छात्रान् दत्तक पुत्र स्वरूपेण प्रत्येकं अंगी कर्त्तुं शक्नुवन्ति, यस्य अस्मिन् सन्दर्भे निवेदनं इदं यत् भवन्तः स्वपुत्रवत मातृ-पितृ भूमिकां निर्वहन्त: संस्कृत शिक्षां उद्दीपयन्तु। भवतां छात्रै: भावनात्मकं सम्बन्धं भवितुं शक्यते। भवन्तः गौदगृहीतेन छात्रेण यथा समयं मिलितुं शक्नुवन्ति, तस्य शिक्षायाः प्रगते: ज्ञानं कर्त्तुं शुक्नुवन्ति।

असौ ईश्वरस्य बालः, भवतां बालः तस्य उपलब्धि: भवतः स्वाभिमानं भविष्यति


छात्राणं विवरणम् सहयोगम् : Click Here

सहयोग

भवन्त: गुरुकुले छात्राणां सह्योगाय

1) एक समयाय भोजनाय कृते एक षष्टिशतं रूप्यकाणि    -     6100/-

2) अल्पाहाराय एक त्रिंशत् शतं रूप्यकाणि                    -     3100/-

3) एक छात्राय प्रतिमासं शिक्षा सहयोगाय त्रिसहस्र रूप्यकाणि  -     3000/-

4) भवन्त: खाद्यवस्तूनि,‚ पुस्तकानि, वस्त्राणि, क्रीडावस्तून्यादिनामपी कृते सहयोग रूपे दानं कर्तुं शक्नुवन्ति।    

तदेवधनं धन्यमस्ति यत् धर्मस्य कार्ये आगच्छति। अनया भावनया भवन्तः साक्षात् रूप्यकाणि स्वरूपे अथवा महर्षि वेद व्यास विद्यापीठस्य नामकस्य रेखांकितं चैक/डीडी आनन्दधाम आश्रम नांगलोई नजफगढ़ रोड बक्करवालामार्ग, नई दिल्ली-110041 इत्यारव्यस्य पत्राचार संकेते प्रेषयेयुः। भवन्तः अयं सहयोगः जालपुटमाध्यमेन (ऑनलाइन) महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठस्य एक्सिस कोषालय लिमिटेट A-11, विशाल एन्क्लेव राजौरी गार्डनस्य समक्षे, नवदेहल्यां- 220026 इति संख्यात्मकस्य कोष संख्या ........................................तथाच आई.एफ.एस कूट संख्या ...............इति संकेते साक्षात् प्रदातुं
   
शक्नुवन्ति परंच प्रदानपत्रं (जमास्लिप) अस्मान् अवश्यं प्रेषयेयुः येन प्राप्तिपत्रं वयं भवद्भ्य: प्रेषणे शक्नुमः।

     भवद्भि: दत्तं सहयोगं आयकरस्य धारा 80 G इत्यस्यान्तर्गते करमुक्तमस्ति।