Untitled Document
Untitled Document

महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ

छात्रै: प्राप्ताः उपलब्धय: पुरस्काराश्च

  1. 2008 तमे वर्षे आनन्दधाम आश्रमे अकादम्याः प्रदेश स्तरीयाः श्लोकान्त्याक्षर्याः प्रतियोगितायाः समायोजनं फरवरी मासे भवतिस्म यस्मिन् दिल्लीस्थाः 35 गुरुकुलीयाः 40 छात्राः भागं गृहीतवन्तः। अस्माकं विद्यालयस्य प्रिंस ठाकुरः द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। 
  2. 2009 तमे वर्षे नवम्बर मासे संस्कृत भाषणस्य प्रतियोगितायां राजवंशः प्रथम एवञ्च स्वप्निल तिवारी चतुर्थ स्थानं प्राप्तवन्तौ। एतस्यां प्रतियोगितायां संस्कृत अकादम्याः उपाध्यक्षवर्याः श्रीमन्तः डॉ. सेमवाल महोदयाः तथाच सचिव वर्याः श्री डॉ. सुरेशचन्द्र शर्म महाभागाः समुपस्थिताः आसन् तथा गुरुकुलस्य प्रशंसन्तिस्म एवं छात्रान् स्वाशीर्वचोभिः कृतार्थी कृतवन्तः। अस्मिन्नेव वर्षे नुक्कड नाटके स्वप्निल तिवारी प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्।
  3. 04 फरवरी, 2010 तमे वर्षे श्लोकान्त्याक्षर्यां पुनः प्रिन्स ठाकुरः प्रथम स्थानं प्राप्तवान्। 2012 तमे वर्षे 19 दिसम्बर मासे आनंदधाम आश्रमे किरातार्जुनीयाधारित अक्षरश्लोक प्रतियोगितायाः समायोजनं अभवत् तस्यां आनंदधाम गुरुकुलम् चतुर्थं स्थानं प्राप्तवान्। संस्कृत नाटके संस्कृतभाषायाः संरक्षणं इत्याख्ये प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्।
  4. 2013 तमे वर्षे जून मासस्य 16 दिनाङ्कत: 19 दिनाङ्कं यावत् श्री शक्तिमंचस्य तत्त्वावधाने कानपुर, फरीदाबाद, सूरत मण्डलानामपि छात्राः भागं गृहीतवन्तः। यस्यां प्रतियोगितायामपि अस्माकं छात्राः प्रथमं स्थानेन सह चषकमपि प्राप्तवन्त:।
  5. नवम्बर मासस्य 14 चतुर्दश दिनाङ्कात् सप्तदश दिनाङ्कर्यन्तं जूडो-कराटे इत्याख्यस्य राष्ट्रीय प्रतियोगितायां यासां सम्पूर्णभारतवर्षात् 450 प्रतिभागिनः भागं गृहीतवन्तः। तांगसूडो प्रतियोगितायां गुरुकुलस्य छात्रौ अनुराग अग्निहोत्री रजत पदकं अनुज मिश्रः कांस्यपदकं प्राप्तवन्तौ।
  6. 2013 तमे वर्षे दिसम्बर मासस्य 21 दिनाङ्के आनंदधाम आश्रमे अकादमी पक्षतः समायोजितायां वाद-विवाद प्रतियोगितायां ‘राष्ट्रस्य विकासाय संस्कृतस्य योगदानं अस्ति न वा’ इति विषयमवलम्ब्य अम्बिका दुबे एवञ्च अंकित मिश्रः द्वितीयं स्थानं प्राप्तवन्तौ।
  7. 2014 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्कात् फरवरी मासस्य द्वि दिनाङ्कं यावत् संस्कृत सम्भाषण शिविरस्य आयोजनमभवत् संस्कृत अकादमी द्वारा। अस्मिन्नेव क्रमे अग्रे ‘वदन्तु संस्कृतं जनाः’ इतिनामधेयस्य नुक्कड़ नाटकस्यायोजनमपि आनन्द धाम आश्रमे जातम्। तस्मिन्नपि विद्यालय: प्रथमं पुरस्कारं प्राप्तवान्।
  8. 2015 तमे वर्षे फरवरी मासे संस्कृत अकादम्याः पक्षतः नुक्कड नाटकस्यायोजनं अभवत् यस्मिन्नपि प्रथम पुरस्कारं विद्यालयः लब्धवान्। उत्तर प्रदेशस्थ नोएडा नामके नगरे देशस्तरीयाया: संगीत प्रतियोगितायाः समायोजनं जातम् यस्यां गुरुकुलस्य छात्रा:- महेन्द्र-मानेन्द्र-आशीषाश्च प्रथमं स्थानं प्राप्तवन्तः।

संस्कृत अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित छात्र प्रतिभा विकासार्थ विविध प्रतियोगिताओं में महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ के प्रथम पुरस्कार विजेता रहे हैं।

1. राजवंश भारद्वाज 2009

भाषण प्रतियोगितायाम्

2. राजवंश भारद्वाज 2010 भाषण प्रतियोगितायाम्
3 . अंकित पाण्डेय 2011भाषण प्रतियोगितायाम्
4. स्वप्निल तिवारी 2012पर्यावरण संरक्षणम् नामके नाटके
5. अमर सिंह 2012

जूडो कराटे राष्ट्रीयस्तरे

6. अम्बिका दुबे 2013

भाषण प्रतियोगितायाम्

7 . अंकित अवस्थी 2013

सूत्रान्त्याक्षर्याम्

8. सुधाकरमणि त्रिपाठी 2013'वदन्तु संस्कृतं जनाः' नामके नाटके
9. दिवाकर पाण्डेय 2013

श्लोकान्त्याक्षर्याम्

10. संतोष पाण्डेय 2013

एकल श्लोक गायन प्रतियोगितायाम्

11. महेन्द्र मिश्र, मानेंद्र मिश्र, संतोष पाण्डेय 2013

समूह श्लोक गायन प्रतियोगितायाम्

12. आशीष शर्मा , महेन्द्र मिश्र, मानेंद्र मिश्र, संतोष पाण्डेय 2014

समूह श्लोक गायन प्रतियोगितायाम्

13. लौंकी सिगनार 2014

एकल श्लोक गायन प्रतियोगितायाम्

14. अमन तिवारी 2015

एकल श्लोक गायन प्रतियोगितायाम्

15. गणेश पंत 2015

भाषण प्रतियोगितायाम्

2009 वर्षतः 2015 वर्ष पर्यन्तं आनंदधाम आश्रमे समायोजितासु विविधप्रतियोगितासु अद्यपर्यंतं गुरुकुलस्य छात्राः आहत्य पञ्चदश प्रतियोगितासु दश प्रथम पुरस्काराः, षट् द्वितीय पुरस्काराः तथाच द्वौ तृतीय पुरस्काराः एवञ्च अनेकाः सान्त्वना-प्रोत्साहन पुरस्काराः प्राप्ताः।

दिल्लीस्थ अन्येषु विद्यालयेषु समायोजितासु प्रतियोगितास्वपि अस्य गुरुकुलस्य सर्वोच्चं स्थानं वर्त्तते। यस्मिन् षट् प्रथम, द्वौ द्वितीय, त्रयः तृतीय स्थानां प्राप्ताः सन्ति। 4 वर्षेभ्य: भाषण प्रतियोगितासु अस्माकं गुरुकुलं प्रथमं स्थानं भजते। इयमुन्नतिः श्रेष्ठा उपलब्धि: वर्त्तते।
जूडो कर्राटे इत्याख्येषु प्रतियोगितासु अमर सिंहः, विकास कोंकटः, शिवम् पाण्डेयः, अंकित पाण्डेयः, अनुराग अग्निहोत्री, अनुज मिश्रः, सोनू शर्मादयाः छात्राः सर्व प्रकारस्य स्वर्ण-रजत-कांस्य पदकाः विद्यालयाय प्राप्तं कारयित्वा गुरुकुलस्य यशोन्नती: कारयन्तिस्म।
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालयतः 2008 वर्षतः 2015 वर्ष पर्यन्तं आहत्य 200 छात्राः परीक्षाः प्रदाय उत्तमाङ्कै: सह उत्तीर्णाः भवन्ति स्म।
2013 तमे वर्षे एकः छात्र: दीपक तिवारी यस्य आंग्ल भाषायाः परिणामं विश्वविद्यालयेन अवरुद्धं कृतम्। पुनः तस्यैव विषयस्य परीक्षां प्रदाय सः छात्र: उत्तीर्ण: अभवत्।
दशम कक्षायाः शुभम् सिहः द्वन्द्व (मल्लक्रीडायां) क्रीडायां प्रथम पुरस्कारमर्जितिवान्। अधुना सर्वकारेण मेरठइत्याख्ये केन्द्रे प्रशिक्षणं प्राप्नोति स:।
बाल दिवसोपलक्ष्ये राष्ट्रपतिभवनात् महर्षिवेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठस्य छात्रा: आमन्त्रिता: कृतवन्तः।
गुरुकुलस्य छात्राः शिक्षा-गायन-श्लोकोच्चारण-संगीत-कर्राटे-नाटक-अन्त्याक्षरी अर्थात् सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वीकीयां विशिष्टां प्रतिभां स्थापयन्ति।
दूरदर्शन समाचार विभाग द्वारा योग-वेद पाठ-यज्ञ-सन्ध्यादीनां दृश्याङ्कनं कृतवान्नासीत्। यस्य प्रसारणं समाचार विभागेन रक्षा बन्धनस्य महापणि सायंकाले सार्ध सप्तवादन समये तथाच अपरदिवसे रविवासरे मध्याह्ने सार्ध द्वादश वादने कृतवान् आसीत्। पुनः प्रसारणं एकोनविंशति दिनाङ्के शनिवासरे सार्धसप्त वादने एवञ्च त्रयोविंशति दिनाङ्के बुधवासरे मध्याह्ने सार्ध द्वादश वादने जातम्। समाचार विभागीयाः जनाः कथयन्ति यत् भवतः विद्यालयस्य छात्राः एक बारमेव दृश्याङ्कनं प्रयच्छन्ति। भवतः छात्राः मेधाविनः सन्ति अन्य संस्कृत विद्यालयेषु दृश्याङ्कनं करणे काठिन्यं अनुभवामो वयम्। समाचार विभागीयाः अधिकरीवर्याः श्रीमन्तः संजय सिंहा: कथयन्ति यत् वयं भवतः विद्यालयस्य सर्वे संस्कृत कार्यक्रमाः यथा समये दृश्याङ्कनं कृत्त्वा तेषां प्रसारणमपि करिष्यामः।